Všeobecné obchodné podmienky | Umenie Sveta – Obrazy, predaj obrazov
+421 915 090 055 info@umeniesveta.sk

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby

Objednávanie tovaru

Dodacie podmienky

Stornovanie objednávky

Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru

Ochrana osobných údajov

Zakázané použitia a vlastnícke a reprodukčné práva

Záverečné a prechodné ustanovenia


(ďalej len „obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.umeniesveta.sk (ďalej len „internetový obchod“) je Vydra s.r.o. so sídlom Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd.: Sro, vložka č.27406/B, IČO: 35844311, DIČ: 2021694125, IČ DPH: SK2021694125,(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo tiež „predávajúci“ alebo „predajca“).

Výpis z Obchodného registra nájdete tu.

Registráciu DPH tu.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej tiež „výrobkov“ alebo „produktov“) v internetovom obchode predávajúceho.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ale ktorá nakupuje tovar alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom alebo službami.

 

Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.umeniesveta.sk , obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a celkovú kúpnu cenu.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na ktorejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Dodacia lehota je čas za aký predajca expeduje tovar z prevádzky internetového obchodu na poštu, resp. doručovateľskej službe po zobrazení platby na našom účte, alebo prevzatí hotovosti. Pri dobierke je to čas, za aký predajca expeduje tovar z prevádzky obchodu na poštu po záväznom potvrdení objednávky predajcom.

II. Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu „kúpnu cenu“ dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny tovaru a ceny balného + doručenia (náklady na zabalenie a doručenie tovaru).

Cena tovaru je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany.

Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a kupujúci si ju zvolí v rámci vyplňovania objednávky.

Spôsoby platby v internetovom obchode:

a)

dobierkou,

b)

bezhotovostnou platbou,

 

- prevodom na účet,

 

- kreditnou alebo debetnou kartou* (platobnými kartami s logom VISA, VISA Elektron, Eurocard/MasterCard, Diners Club)

 

*

Kupujúci môže platbu uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môže zaplatiť kartami s logom VISA, VISA Elektron, EuroCard/MasterCard, Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, v ktorom kupujúci uvedie svoje osobné údaje a potvrdí druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku“ bude presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom (zašifrivanom) prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdí sumu v EUR. Následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

 

Kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód).

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnou platbou, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Predávajúci môže na základe vlastného uváženia s prihliadnutím k doterajším objednávkam či aktuálnemu nákupu poskytnúť kupujúcemu jednorazovú, opakovanú alebo trvalú zľavu pre všetky ďalšie nákupy.

Akciové ceny tovaru sú platné do dátumu uvedenom v internetovom obchode v rámci základných údajov daného akciového tovaru.

Faktúra vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej podobe (1). V písomnej podobe (2) zasielame faktúru spolu s tovarom, iba ak o to zákazník výslovne požiada. Faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací list.

III. Objednávanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou.

Kúpna zmluva je platná len pri dodržaní podmienok, že objednaný tovar je dostupný na sklade predávajúceho či na sklade dodávateľov spolupracujúcich s predávajúcim, že bola kupujúcim zrealizovaná platba za objednaný tovar a služby podľa zvoleného spôsobu dodania a za predpokladu, že údaje uvedené kupujúcim do objednávky sú platné a pravdivé. V prípade nejasností ohľadne údajov uvedených v objednávke má predajca právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov.

Po odoslaní objednávky predajca zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informatívne „Potvrdenie o zaregistrovaní objednávky“. Tento informačný e-mail kupujúceho informuje, že predajca jeho objednávku dostal a teda nie je ešte uzavretím kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva je uzavretá až momentom doručenia faktúry, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu po overení dostupnosti a dodacej doby požadovaného tovaru. Pokiaľ objednaný tovar nie je momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, budeme o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predajca si vyhradzuje právo zrušenia objednávky.

Na základe vzájomnej dohody oboch strán je možné dohodnúť individuálnu objednávku. Individuálna objednávka sa týka odberu tovaru napr. atypickej farby či veľkosti, väčšieho množstva z jedného alebo viacerých druhov alebo tovaru, ktorý nie je prezentovaný v internetovom obchode a pod. Záujemcovia môžu kontaktovať predajcu ohľadne dohodnutia dodacích podmienok a ceny individuálnej objednávky.

Informácie a údaje o tovare a jeho vyobrazenie na internetových stránkach internetového obchodu sú iba informatívne a nezáväzné.

IV. Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Poskytujeme tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru:

-

 

poštou

osobne

-

doručovateľskou službou (kuriérom).

Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky je od 24 hodín do 30 dní a závisí od druhu objednaného tovaru. Obvyklá dodacia lehota je preto uvedená osobitne pri každom tovare v katalógu internetového obchodu, spravidla je od 10 do 21 dní. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr však do 10 dní, vráti peniaze na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu.

K dodacej lehote predajcu je potrebné pripočítať dodacie lehoty prepravcov. Doručenie poštou trvá zvyčajne 1 až 3 dni, doručovateľskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Predajca však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom, alebo chybne udanou adresou kupujúceho, alebo ním určeného prijímateľa. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Doba doručenia tovaru pri objednávkach mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky závisí aj od možností dopravcov využívaných predajcom a o konkrétnej lehote pre takéto doručenie tovaru bude preto predajca informovať kupujúceho e-mailom.

O stave vybavovania objednávky sa kupujúci môže informovať po zaregistrovaní sa v rámci jeho zákazníckom konte (odklik „Môj účet“).

Obsahom každej zásielky (dodávky) je (1) objednaný tovar a (2) faktúra – ak kupujúci o ňu výslovne požiadal (faktúra bude kupujúcemu automaticky zaslaná elektronicky ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy).

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia „kúpnej ceny“ (cena tovaru + cena doručenia) tovar zostáva u doručovateľa najviac po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa. Spravidla to býva 14 až 21 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predajcu najviac po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Náklady na opakovanú dopravu z dôvodu neprevzatia tovaru hradí kupujúci.

Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú závislé od cien a podmienok poskytnutých predajcovi doručovateľom, preto sa môžu meniť. Z týchto dôvodov nie sú fixne uvádzané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale kupujúci má možnosť vždy sa oboznámiť s aktuálnymi cenami na stránkach internetového obchoduv procese nákupu. Pri osobnom odbere predajca dopravu neúčtuje.

V. Stornovanie objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najviac do 48 hodín od odoslania objednávky, a to e-mailom na adresu: info@umeniesveta.sk . V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu uhradil, predajca mu peniaze vráti najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil alebo na účet, ktorý kupujúci predajcovi uvedie písomne (napr. e-mailom). Táto lehota sa môže predĺžiť vzhľadom na postupy banky pri vracaní peňazí pri platbách kartami až na 14 dní.

V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 48 hodín od odoslania objednávky, predajca je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady zapríčinené týmto konaním a kupujúci je ich povinný uhradiť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po vystavení faktúry predávajúcim a to v prípade, ak nebudú splnené dohodnuté podmienky dodania tovaru.

VI. Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru

Aj napriek tomu, že v internetový obchod predáva len kvalitné výrobky od starostlivo vyberaných výrobcov, môže sa na dodanom výrobku vyskytnúť nejaký problém. V prípade, že so zakúpeným tovarom kupujúci nie je spokojný, má právo na odstúpenie od zmluvy (kúpy) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci doručí tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predajcu na vlastné náklady. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale. Predajca vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru na jeho účet.

Možnosť bežného odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa nevzťahuje akékoľvek produkty s výrobou či úpravou na mieru, ako napríklad ale nie iba: obrazové reprodukcie, na popisovacie tabule, zrkadlá, ich rámy a rámy na obrazy, a reprodukcie upravené podľa osobitých požiadaviek zákazníka - "NA MIERU" (tlač papier, tlač na plátno, laminácia, nalepenie na, či pod nejaký materiál,  zarámovanie, alebo vyrobenie obrazového rámu na mieru). Možnosť odstúpenia od zmluvy v tomto je v tomto prípade možná iba z dôvodu dodania vadného alebo poškodeného tovaru.

Toto platí na základe zákona o zásielkovom predaji č.102/2014
, § 7, odsek 6, písmeno c.

Na zakúpený tovar sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru („Doklad o kúpe“ si kupujúci ponecháva).

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predajcovi reklamovaný tovar. Predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu či na dobierku nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku, ...), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia, ...) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku, ...).

Zásielka (tovar zabalený ako balík alebo list) je zabezpečená neporušenou originálnou páskou internetového obchodu s logom UMENIE SVETA. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka je viditeľne poškodená alebo zničená, je povinný bez prevzatia zásielky túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi (pošta alebo kuriér) a ihneď kontaktovať predajcu na telefónnom čísle +421 915 09 00 55, alebo e-mailom na adresu info@umeniesveta.sk. Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenia tovaru nebudú akceptované.

VII. Ochrana osobných údajov a užívanie Vášho účtu

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme.

V zmysle ustanovenia§ 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predajca uskutoční zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).
 

VIII. Zakázané použitia a vlastnícke a reprodukčné práva

Predajom obrazu, tlačenej reprodukcie, či tlačenej fotografie, akokoľvek upravenej (diela) nie su predané žiadne iné užívateľské práva, a kupujúcemu nevznikajú žiadne nároky. Dielo je možné použiť iba na dekoračné účely. Je zakázané akýmkoľvek fyzickým či elektronickým spôsobom najmä, ale nielen:

  • rozmnožovanie,
  • kopírovanie
  • upravovanie či derivácia
  • ukladanie do akejkoľvek databázy,
  • šírenie,
  • komerčné použitie

diela, či jeho časti, i obrázkov uverejnených na našej stránke.
 
V prípade zistenia porušenia akéhokoľvek z týchto zákazov, bude takéto konanie riešené súdnou cestou.
 
Majiteľom všetkých užívateľských práv názvu a loga National Geographics je National Geographics Society, USA.
 
Majiteľom reprodukčných a užívateľských práv všetkých fotografií (ponúkaných motívov) uverejnených na našej stránke v sekcii "Fotografie National Geographics" je National Geographics Society, USA.
 
Celý obsah stránky www.umeniesveta.sk je majetkom firmy Vydra, s.r.o., alebo majetkom našich dodávateľov a je chránený medzinárodnými zákonmi na ochranu copyrightových práv. Akýkoľvek obsah našej stránky, ktorý nie je našim majetkom, je používaný s dovolením našich dodávateľov.

 

 

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode, v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom k obsluhe stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.

Kúpnu zmluvu podľa týchto obchodných podmienok je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodným podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23. januára 2010.

 

KONTAKTY:

UmenieSveta.sk

Mierová 172

821 05 Bratislava

(vchod z ulice Hrachová)

 

tel: 0915 09 00 55

e-mail: info@umeniesveta.sk

 

 
 
 

Posielajte mi informácie o akciách a novinkách.